Aydınlatma Metni

ALMAN – TÜRK TİCARET VE SANAYİ ODASI

ÜYELERİN DEPREM YARDIMLARI KAPSAMINDA İŞLENEN VERİLERİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

İşbu aydınlatma metninin amacı: 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK” veya “Kanun”) kapsamında- Kanunun “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi ve “İlgili Kişinin Hakları” başlıklı 11. maddesi çerçevesinde; kişisel verilerinizin toplanması, işlenmesi, işlenme yöntemi ve amacı, hukuki nedenleri, kimlere hangi amaçla aktarılabileceği ve ilgili kanunun kapsamındaki haklarınız konusunda sizleri en şeffaf şekilde bilgilendirmektir.

Alman – Türk Ticaret ve Sanayi Odası ("Oda", "Odamız") olarak Veri Sorumlusu sıfatı altında, kişisel verilerinizi aşağıda izah etmiş olduğumuz şekilde ve resmi mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekte, kaydetmekte, aktarmakta, paylaşmakta ve saklamaktayız.

Odamız, işbu “Alman – Türk Ticaret ve Sanayi Odası Üyelerin Deprem Yardımları Kapsamında İşlenen Verilerine İlişkin Aydınlatma Metnini” ("Aydınlatma Metni") yürürlükteki resmi mevzuatta yapılabilecek değişiklikler çerçevesinde her zaman güncelleme hakkını saklı tutar.

 

1.VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca veri sorumlusu, kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişidir. Odamız, işlediği kişisel veriler bakımından Kanun uyarınca veri sorumlusu sıfatına haizdir.

 

Odamızın unvanı: Alman – Türk Ticaret ve Sanayi Odası

Adres: Yeniköy Cad. No.88 34457 Tarabya İstanbul

Telefon numarası: 0090 212 363 05 00

E-posta adresi: info(at)dtr-ihk.de

 

2.KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI VE HUKUKİ SEBEBİ
Kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ikincil düzenlemelere uygun olarak aşağıda belirtilen amaçlar ve hukuki sebepler çerçevesinde işlenmektedir. 06.02.2023 tarihinde ülkemizde gerçekleşen depremin yol açtığı büyük zarar ve kayıplar nedeniyle Odamız tarafından başlatılan yardım etkinliği kapsamında üyelerimize ait temin edilen kimlik (ad, soyad), iletişim (telefon, email), şirket ve ayni yardım verisi gibi veriler 6698 sayılı Kanunun 5/1 maddesinde belirtilen açık rıza kapsamında sosyal sorumluluk ve sivil toplum aktivitelerinin yürütülmesi ve acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi kapsamında işlenmektedir.


3.KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI
Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası kişisel verilerinizi yukarıda sayılan amaçlar doğrultusunda Odamızın kurucusu yurtdışında faaliyet gösteren DİHK (Alman Ticaret ve Sanayi Odası) ile Kanun’un 9. Maddesine uygun olarak paylaşmaktadır.


4.KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ
Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle kişisel verilerinizi iletilen link ve formlar aracılığıyla, elektronik iletişim araçları kullanılarak, çözüm ortakları aracılığıyla, kriz kanalının etken olduğu süre boyunca bilgilerin Oda çalışanlarına sözlü ya da yazılı iletilmesi ile toplamaktadır. Bunun yanı sıra başka Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası ile iletişime geçerek açıkladığınız durumlarda da kişisel verileriniz toplanmaktadır.


5.KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI
Kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun’unun 5. Maddesi kapsamında sözleşmenin ifası ile doğrudan ilgili olması sebebine dayalı olarak işlenecek ve muhafaza edilecektir. Bu kapsamda mevzuata uygun olarak makul bir süre boyunca kişisel verileriniz belirtilen amaç ve yöntemlerle işlenecektir ve Kanun’a uygun olarak muhafaza edilecektir.


6. KİŞİSEL VERİLERİN ÜYELERİMİZDEN ELDE EDİLMEMESİ HALİNDE AYDINLATMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ

Kişisel verilerin üyelerimizden elde edilmemesi halinde; Odamız Şirketimiz Aydınlatma Yükümlülüğünü

a) Kişisel verilerin elde edilmesinden itibaren makul bir süre içerisinde;

b) Kişisel verilerin üyelerimiz ile iletişim amacıyla kullanılacak olması durumunda; ilk iletişim kurulması esnasında,

c) Kişisel verilerin aktarılacak olması halinde, en geç kişisel verilerin ilk kez aktarımının yapılacağı esnada yerine getirecektir.

 

7. ÜYELERİN KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU’NUN 11. MADDESİ ÇERÇEVESİNDE HAKLARI

Başvuru Hakkı

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca, üyelerin Alman- Türk Ticaret ve Sanayi Odası Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formu aracılığıyla Odamıza başvurarak kendisi ile ilgili aşağıda yer alan konularla ilgili taleplerde bulunabilir:

 1. Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerinin işlenme amacı ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Kişisel verilerinin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,
 5. Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 6. Kişisel verilerinin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde bunların silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 7. İşlenen verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle veri sahibinin aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 8. Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.
 9. Bu kapsamda üyelerin, Kanunun uygulanmasıyla ilgili taleplerini iletebilmeleri ve sahip oldukları haklarını kullanabilmeleri için öncelikle Odamıza başvurmaları zorunludur. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, üyeler Odamıza başvurmadan Kurula şikâyet yoluna veya doğrudan yargı yoluna gidemezler.
 10. Odamıza başvurusu zımnen veya açıkça reddedilen üyeler Kişisel Verilerin Korunması Kurumuna şikâyette bulunabilir veya doğrudan yargı yollarına başvurabilir.

 

BAŞVURU HAKKININ KAPSAMI DIŞINDA KALAN DURUMLAR

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 28. maddesi gereğince, aşağıdaki hallerde üyelerin haklarını ileri sürmeleri mümkün olmayacaktır:

 1. Kişisel verilerinin, üçüncü kişilere verilmemek ve veri güvenliğine ilişkin yükümlülüklere uyulmak kaydıyla gerçek kişiler tarafından tamamen kendisiyle veya aynı konutta yaşayan aile fertleriyle ilgili faaliyetler kapsamında işlenmesi.
 2. Kişisel verilerinin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi.
 3. Kişisel verilerinin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi.
 4. Kişisel verilerinin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbarı faaliyetler kapsamında işlenmesi.
 5. Kişisel verilerinin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi.

 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 28. maddesinin 2. fıkrası gereğince üyelerin, zararın giderilmesini talep etme hakkı hariç olmak üzere haklarını ileri sürmeleri aşağıdaki hallerde mümkün olamayacaktır:

 1. Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması.
 2. Üyelerin kendileri tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi.
 3. Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması.
 4. Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması.

Cevap Verme Usulü

Üyeler tarafından yapılacak başvuruları etkin, hukuka ve dürüstlük kuralına uygun olarak sonuçlandırmak üzere gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almıştır. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 13. maddesine uygun olarak Odamız, üyelerin yapmış olduğu başvuru taleplerini, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Odamız, üyelerin başvurularını kabul edecek veya gerekçesini açıklayarak reddedecektir. Odamız, cevabını üyelere yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirecektir. Üyelerin taleplerinin kabul edilmesi halinde Odamız tarafından talebin gereği en kısa sürede yerine getirilecektir ve üyelere bilgi verilecektir. Üyelerin başvurularına yazılı olarak cevap verilecekse, on sayfaya kadar ücret alınmaz. On sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk lirası işlem ücreti alınabilir. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde Odamız tarafından talep edilebilecek ücret kayıt ortamının maliyetini geçemez. Başvurunun, Odamızın hatasından kaynaklanması halinde alınan ücret üyelere iade edilir.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 13. maddesi gereğince, bu haklarınıza ilişkin taleplerinizi Odamıza yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirleyeceği diğer yöntemlerle iletebilirsiniz. Bu kapsamda yapacağınız talepler için kullanabileceğiniz Alman- Türk Ticaret ve Sanayi Odası Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formu tarafınıza teslim edilmiştir. Başvuru formlarını ıslak imzalı veya elektronik imzalı olarak işbu Aydınlatma Metnini’nin 1. Maddesinde belirtilen Odamızın merkez adresine iletebilirsiniz veya işbu Aydınlatma Metninin 1. Maddesinde belirtilen mail adresine mail yoluyla iletebilirsiniz.

AÇIK RIZA METNİ

Genel Bilgi

Aydınlatma Metninde daha detaylı olarak belirtildiği üzere 06.02.2023 tarihinde ülkemizde gerçekleşen depremin yol açtığı büyük zarar ve kayıplar nedeniyle Odamız tarafından başlatılan yardım etkinliği kapsamında üyelerimize ait temin edilen kimlik (ad, soyad), iletişim (mail), şirket ve ayni yardım verisi gibi veriler 6698 sayılı Kanunun 5/1 maddesinde belirtilen açık rıza kapsamında sosyal sorumluluk ve sivil toplum aktivitelerinin yürütülmesi ve acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi kapsamında işlenmektedir.

 

Hangi kişisel verileriniz işlenmektedir?

 • Kimlik verileri
 • İletişim verileri

Odanın tarafıma ait kimlik verileri ile iletişim verilerini, işbu izin formunda ve aydınlatma metninde belirtilen amaçlar doğrultusunda ve mevzuat gereği belirlenen veya işlendikleri amaçla orantılı bir süre boyunca işlemesine ve DİHK (Alman Ticaret ve Sanayi Odası)’ya aktarılmasına izin veriyorum.