Kartvizit Aydınlatma Metni

……………………. A.Ş  olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda tanımlı veri sorumlusu sıfatıyla işlediğimiz kişisel verilerinizin güvenliğine önem veriyoruz. Bu nedenle sizleri kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak bilgilendirmek isteriz.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ikincil düzenlemelere uygun olarak aşağıda belirtilen amaçlar ve hukuki sebepler çerçevesinde işlenmektedir:

Bu kapsamda temin edilen “ad-soyad, telefon numarası, e-mail, adres, unvan” gibi kişisel verileriniz faaliyet gösterdiğiniz çalışma alanlarında tarafınızla iletişim kurulması amacıyla 6698 sayılı kanunun 5/2-d maddesi uyarınca alenileştirme istisnası kapsamında işlenmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

………………………. A.Ş. kişisel verilerinizi yukarıda belirtilen amaç ile sınırlı olarak yurt içinde ve/veya yurt dışında ortak ve iştirakleriyle (ve/veya işin yerine getirilmesi için paylaşılması gereken üçüncü kişi iş ortaklarıyla veya tedarikçilerle) Kanunun 8. ve 9. Maddelerine uygun olarak paylaşılabilir.  

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ

…………………… A.Ş. kişisel verilerinizi çalışanlarımıza veya yetkililerimize elden kartvizit teslim etmeniz, e-posta ile kartvizit paylaşımında bulunmanız veya çeşitli yöntemler ile kartvizit bilgilerinizi tarafımız ile paylaşmanız durumlarında toplamaktadır. Bunun yanı sıra başka yöntemlerle …………………….. A.Ş. ile iletişime geçerek açıkladığınız durumlarda da kişisel verileriniz toplanmaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI

Kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun’unun 5. maddesinin 2. fıkrasının “d” bendi uyarınca alenileştirme amacınıza uygun olarak sistemlerimizde veya elektronik ve basılı olarak dosyalarımızda saklanmaktadır. Kişisel verileriniz sınırlı süre saklanacak olup, periyodik olarak yapılan incelemeler sonucunda süresi dolan dokümanlar silinecek veya imha edilecektir.

Bu kapsamda muhafaza edilen kişisel verilerinizin güncel olduğu kabul edilmekte olup, güncel olmayan kişisel verilerinizi güncelleme sorumluluğu tarafınıza aittir. Güncelleme başvurularını tarafımıza aşağıda belirtilen yöntemlerle yapabilirsiniz.

KİŞİSEL VERİLERİNİZE İLİŞKİN HAKLARINIZ

Veri sahibi olarak ……………………… A.Ş.‘ ye başvurarak;

  • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kanunu’ un 7. maddesinde yer alan şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini ya da yok edilmesini isteme, yapılan düzeltme, silme ya da yok etme işlemlerinin kişisel verilerin paylaşıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini talep etme,
  • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.


Yukarıda sayılan haklarınıza ilişkin taleplerinizi  Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de öngörülen başvuru usullerine uygun olarak ………………………… A.Ş.’ye iletmeniz durumunda …………………………… A.Ş. talebinizi niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, ………………………. A.Ş. Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücreti talep edebilecektir.

Detaylı bilgi için “www………………………….” adresinde bulunan Kişisel Verilerin Korunması Politikamızı inceleyerek öğrenebilirsiniz.

Yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda işlenen kişisel verilerimin güncel ve doğru olduğunu …………………………. A.Ş. tarafından kişisel verilerimin işlenmesi ve aktarılması süreçlerine ilişkin yöntem, amaç ve hukuki sebepler ile sahip olduğum haklar konusunda bilgilendirildim.

KVKK Onay Formu

Kartvizit Aydınlatma Metni

Veri koruma beyanının kabulü**