Üyelik genel

Genel Bilgiler

Almanya Federal Cumhuriyeti mevzuatı gereğince Almanya'daki odalara ve 5590 sayılı Kanun hükümleri gereği Türkiye'deki Odalara üyelik şartlarına haiz özel ve tüzel kişiler Oda'ya üye olabilirler. Üyelerin merkezlerinin Türkiye Cumhuriyeti'nde olması gerekmez.

Oda'nın iki türlü üyesi vardır :

a) Asli üyeler,

b) Onur üyeleri.

Türkiye ile Almanya arasındaki ekonomik ilişkilere katılan veya bunlarla ilgilenen gerçek ve tüzel kişiler asli üyeliğe kabul edilebilirler.Asli üyeler Genel Kurul toplantılarına katılır, oy verir, Yönetim Kurulu'na seçilebilirler.


Tüzel kişi üyelik haklarını Oda karşısında yetkili organı aracılığı veya bu organın yazılı olarak görevlendirdiği kişi marifetiyle kullanabilir. Görev alan gerçek kişi, tüzel kişi adına serbestçe seçebilir ve tüzel kişinin yerine seçilebilir. Görev ilişkisinin sona ermesi ile beraber, bu gerçek kişinin Oda karşısındaki hukuki durumu kendiliğinden son bulur.

Yönetim Kurulu, bir oda üyesinin teklifi üzerine veya kendi takdiri ile layık gördüğü gerçek kişileri Genel Kurul ile mutabık kalarak onur üyeliğine seçebilir. Onur üyeleri Genel Kurul toplantılarına katılabilirler, fakat oy hakkına sahip değildirler. Onur üyeleri aidat ödemezler.

Oda'ya giriş için üyelik müracaatı gereklidir. Üyeliğe kabul hakkında Yönetim Kurulu karar verir. Üyelik, kabül kararını takiben giriş aidatının ve ilk yıl üyelik aidatının ödenmesiyle başlar.


Giriş ücreti 600,- € dur. 

Yıllık üyelik aidatı ise firma büyüklüğüne göre :

1. Küçük ölçekli firmalar için 600,- €

2. Orta ölçekli firmalar için 1.200,- €

3. Büyük ölçekli firmalar için 1.800,- €'dur.

Firmalar hangi kategoriye girecekleri konusunda ilgili sektördeki önemlerine göre kendileri karar verirler.

Oda kamu yararı gözeten bir kuruluş olup, üye aidatları vergi matrahından düşülebilir.

Oda'nın hizmetlerinde tarafsızlık ve güven esastır.Oda'nın bütün hizmetlerinden üyeler ilke olarak bedelsiz yararlanırlar. Oda'nın hizmetleri özel harcamayı gerektiriyorsa, Oda bunun için üyeden münasip katılma payları alır.

 

Yetkili Kişi

Zeynep Demir

Genel Sekreter Yardımcısı, AHK Türkiye

İstanbul

+90 (212) 363 05 00
Write an e-mail
Download vCard