24.05.2019 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan “Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”

24.05.2019 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan “Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile İthalatta Alınan İlave Gümrük Vergileri ve Ek Mali Yükümlülük Vergilerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esasları düzenleyen tebliğler yürürlülükten kaldırılmıştır. Buna göre menşe ispatını sağlayan ihracatçı beyanı, tedarikçi beyanı ve uzun dönem tedarikçi beyanı artık kullanılmayacaktır.

Gümrük yönetmeliğinin 38.inci Maddesinde yapılan değişikle, ilave gümrük vergisine veya ek mali yükümlülük gibi diğer mali yükümlülüklere tabi eşyanın, serbest dolaşıma girişinde ilave gümrük vergisinin veya mali yükümlülüklerin uygulanmaması için eşyanın söz konusu uygulamalara tabi ülke menşeli olmadığını tevsik etmek üzere menşe ülkenin veya ihracatçı ülkenin yetkili makamlarınca düzenlenmiş olan menşe şahadetnamesi ibraz edilmesi gerektiği bildirilmiştir. 

Gümrük yönetmeliğinin 205 Maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir: 
Türkiye ile AB arasındaki gümrük birliği çerçevesinde eşyanın serbest dolaşım statüsünü tevsiken A.TR Dolaşım Belgesi ibraz edilmesi halinde, ithalata konu eşyanın menşeini belirleme konusunda Bakanlıkça belirlenen risk kriterleri uyarınca saptanan durumlar saklı kalmak kaydıyla menşe şahadetnamesi aranmaz.

27.05.2019 tarihli Gümrükler Genel Müdürlüğü- İthalat ve Menşe Dairesinin 44730247 sayılı Yazısı (Gümrük Yönetmeliğinin 205/4-ç maddesi Uyarınca Menşe İspatı hk.)

Gümrükler Genel Müdürlüğü- İthalat ve Menşe Dairesi, 27.05.2019 tarihli yazısında 24.05.2019 tarihinde yayımlanan Yönetmeliğe dair açıklama getirmiştir. Buna göre BILGE (Bilgisayar Destekli Gümrük İşlemleri)’nin Tarife Modülü kullanılarak, AB ülkelerinden A.TR Dolaşım Belgesi ile ithalat yapılırken menşe sertifikası gerekip gerekmediğinin tespit edilebileceği açıklanmıştır. Söz konusu modüle beyanname tescilinden sonra menşei şahadetnamesi talep etmesi durumunda, menşei şahadetnamesi beyannamenin eki olarak verilmelidir.

Bununla birlikte, Türkiye’nin serbest ticaret anlaşması olan ve AB’nin de dahil olduğu bir çapraz kümülasyon sistemine dahil bir ülke menşeli olduğu beyan edilen AB’den A.TR Dolaşım Belgesi eşliğinde ithal edilecek mallar için, ek ithalat muafiyetinden yararlanmak için “tedarikçi beyanı” veya “uzun dönem tedarikçi beyanı” nın eklenmesi gerekmektedir.

Yukarıda adı geçen “Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ve “Gümrükler Genel Müdürlüğü- İthalat ve Menşe Dairesinin 44730247 sayılı Yazısı” ekte Türkçe ve Almanca olarak iletilmektedir (bağlayıcı olmayan çeviri).

Verdiğimiz  bilgilerin yasal olarak bağlayıcı olmadığını ve eksiksiz veya doğru olduğunun iddia edilmediğini tekrar dikkatinize sunarız.  Bireysel davalarda yasal tavsiyelerin yerini almazlar. Sorumluluk kabul edilmemektedir.

Bağlayıcı ve kapsamlı bir istişare için, gümrük konularında uzmanlaşmış şirketler ile irtibata geçmenizi öneririz. 

 

Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Gümrükler Genel Müdürlüğü-İthalat ve Menşe Dairesinin 27.05.2019 tarihli ve 44730247 sayılı yazısı

 

Back